2018. december 20., csütörtök

Szent Domonkos     hitvalló, † 1073       


Szent Filogon püspök


Fiatal korától tanulmányozta a szent könyveket és nagy jártasságot szerzett bennük. Először, mint ügyvéd szerzett magának megbecsülést. Jogi jártasságával sok jót tett az özvegyek és árvák ügyeiben való eljárással. Ítéletei igazságosak voltak. Nős ember volt és egy leánya született. Felesége halála után 318-ban Antiochia püspökévé tették. A keresztényüldözés abban az időben alábbhagyott, de nagyobb baj fenyegette az Egyházat: az ariánus tévtanítás terjedése. Filogon, mint jó pásztor, a maga bölcsességével is lecsendesítette a felkavart vihart. Ezért Aranyszájú Szent Jánostól is dicséretet kapott. Békében halt meg 323 körül.


Istenhordozó Szent Ignác vértanú

A hagyomány szerint ő volt az, akit Jézus, mint gyermeket megáldott és az emberek elé példaképül adott. (Mt. 18,3-) Szent János apostol tanítványa, majd Szent Péter második utóda volt az antiochiai püspökségben. 40 esztendeig kormányozta lelki nyáját, jó példát adva nekik az erényes életben. Domicián császár üldözése alatt késznek mutatkozott a vértanúi halálra. Traján császár uralkodása alatt a hit terjesztése és megvallása miatt bilincsekbe verve vitték Rómába. A nép mulattatására Kolizeában vadállatok elé dobták. A Rómába vezető úton 7 levelet írt a különféle egyházközségeknek, tanító és intő célzattal. A római keresztények már várták jövetelét. Sokan eléje mentek, hogy lássák és épüljenek rajta. A városba érve haladéktalanul a cirkuszba vezették. A kiéheztetett vadállatok ketreceikből minden oldalról rárohantak. Úgy felfalták, hogy csak néhány csont maradt belőle. Szavai szerint a vadállatok foga őrölték meg őt mint Krisztus gabonáját, hogy fehér kenyér legyen belől. Ez 107. december 20-án történt.


LEÓ testvér (+1271)
Ahogy az Úr Jézusnak Szent János, úgy Szent Ferencnek Leó testvér volt a kedvence. Egyszerusége, gyermeki lelkülete miatt szerette ot a szent s gyakran nevezte „Isten juhocskájának” (Pecorello di Dio). 1210 után csatlakozott Szent Ferenchez. 1220-21-ben biztosan a Porciunkulában lakott. Ferenc társaságában találjuk, amikor Fonte Colombo-ban a Regulát írta, ott volt o is Rómában 1223-ban, amikor III. Honorius a Regulát jóváhagyta. Neki magyarázta el a szent, miben áll a tökéletes örvendezés (Fior. 8.), vele végezte a szent rendhagyó módon a zsolozsmát (Fior. 9.). Amikor Szent Ferenc az Alverna hegyére megy, a három kiválasztott társa közül csak Leónak engedte meg, hogy magányában felkeresse, neki tárta fel Isten titkos szavait, melyeket az erdoben ima közben hallott, neki „valamennyi társa közül a legegyszerubbnek, legártatlanabbnak mondta el a sebhelyek titkát”, neki engedte meg, hogy lássa, sot megérintse sebeit s hogy fájdalma enyhítésére bekötözze azokat; Leó kísérte vissza az Angyalos Boldogasszony kolostorba (Szt. Ferenc Sebhelyeinek Tört.). Az alvernai tartózkodás közben a testvért kísértések gyötörték. Kérte atyját, adjon neki valami írást, mely tole származik, akkor le fogja gyozni a kísértést. Ferenc diktált is egy áldást, melynek szövege megmaradt, nagy tau jelet írt a lapra, s ezt a lapot a testvér késobb is mint ereklyét orizte. Egy rövid levél is maradt Leó testvérnek a szenttol, tele gyengédséggel. Szent Ferenc halála után Leó testvér a ferences hagyomány egyik legfobb orzoje és továbbadója. A késobbi rendtagok közül többen tole tanulták meg az igazi ferences szellemet, elbeszélései nyomán nyíltak ki a Fioretti legszebb virágai. 1271-ben halt meg: Szent Ferenc sírja közelében van eltemetve. Leó testvér Alvernán többször is megfigyelte atyját, amint imába marült s néha lebegett a föld fölött. Egy ilyen alkalommal, amikor a szent csak olyan magasra emelkedett föl a földrol, hogy elérhette, lábujjhegyen odasurrant, átölelte és csókkal borította lábait, s közben könnyeket hullatva fohászkodott: „Istenem, könyörülj rajtam, szegény bunösön, és e szent ember érdemei által engedd, hogy megtaláljam kegyelmedet.” (A szent Sebhelyek tört.)

Imádság:
Istenünk, te Leó testvérnek, Szent Ferenc legkedvesebb társának megadtad,
hogy szeráfi atyja sebhelyeinek elso tanúja legyen. Segíts bennünket,
hogy példájára Szent Ferenc nyomdokain járva Krisztus hu követoi legyünk. A
mi Urunk Jézus Krisztus által.


Szent Ozmund     püspök és hitvalló, † 1099