2012. május 16., szerda

MAGYAR SZENTEK EREKLYE KÁPOLNÁJA

"Áldott az a nép, melynek vannak szentjei, és amely tiszteli azokat,
mert mindenkor áthatja az isteni áldás és szeretet."
/II.János Pál pápa/


Az eddig összegyűjtött magyar szentek illetve szentéletü magyarok névsora:
Remete Szt. Pál, Théba, III/IV.sz. (A pálosok névadója!)
Pannóniai Szt. Márton pk. Szombathely, Tours, +397
Szt. Adalbert OSB pk, vt, Prága, Esztergom +997
Szt. Szórád/András OSB remete, Zoborhegy, Szkalka +1009
Szt. Benedek OSB remete, vt. +1012
Szt. György vitéz vt., Kijev környéke +1015
B. Radla/Sebestyén OSB pk, Esztergom +1036
B. Asztrik/Anasztáz OSB pk. Kalocsa, Esztergom +1036
Szt. Vác remete, Vác, XI. sz.
Szt. István király, Esztergom, Székesfehérvár +1038
B. Gizella királyné, Esztergom, Passau +1059k
Szt. Imre hg. Esztergom, Székesfehérvár +1031
Magyar Szt. Mózes, Kijevi barlangkolostor +1043
Szt. Gellért OSB pk, vt. Csanád, Buda +1046
Szt. Beszteréd pk, vt. Nyitra, Buda +1046
Szt. Bőd pk, vt. Eger, Buda +1046
Sz. Beneta pk, vt. Veszprém, Buda +1046
Novotorgi Szt. Efrém remete, Novgorod +1053k
Pécsi B. Mór OSB pk, Szent Márton hegye, Pécs +1070k
Skóciai Szt. Margit királyné, Mecseknádasd-Rékavár, Edinburgh +1093
Szt. László király, Várad +1095
Árpád-házi Szt. Piroska/Eiréné császárné, Bizánc +1134
Árpád-házi Nagy Szt. Erzsébet, Sárospatak, Marburg +1231
Magyar B. Ilona OP, Veszprém, +1240k
Magyar B. Pál OP vt., Kunország +1240k
Bánfy B. Buzád OP, vt. (Észak-M.o.) +1241
Wildhauseni B. János OP pk., Bosznia +1253
B. Szádok OP vt., Szandomir +1260
Esztergomi B. Özséb, Pilisszentkereszt +1270
Árpád-házi Szt. Margit OP, Nyulak szigete, +1270
Csehországi Szt. Ágnes OSClarae, Prága +1282
Magyarországi B. István OFM hithirdető, vt., Fekete-tenger vidéke, +1288k
Árpád-házi Szt. Kinga fejedelemasszony, Krakkó +1292
B. Gertrud O.Praem, Altenburg +1297
Pannoniai B. Vid OSA, Várad +1297
Anjou/Toulouse-i Szt. Lajos OFM pk. Toulouse, +1297
Árpád-házi B. Jolánta fejedelemassony, Gniezno +1298
B. Ágoston OP pk, Zágráb +1332
Magyar B. István OFM vt. Várad +1334
Csáky B. Mór OP, Győr +1334
Portugáliai Szt. Erzsébet királyné, Estremoz +1336
Árpád-házi ifjabb Szt. Erzsébet OP, Buda, Töss (Svájc) +1336/38
Csáky B. Károly OP, Győr +1339k
Magyar B. Antal OFM harmadrendi, Foligno +1398
Anjou Szt. Hedvig királynő, Krakkó +1399
Dominici B. János OP, Buda +1418/19
Jámbor B. Ferenc OSPPE, Márianosztra +1434
Kapisztrán Szt. János OFM, Nándorfehérvár +1456
Subáczy B. Antal OSPPE, Várad +1473
Báthory B. László OSPPE, Budaszentlőrinc +1484
B. Kálmán OSPPE, Ungvár +1500
Temesvári B. Pelbárt OFM, Temesvár +1504
Csanádi B. Albert OSPPE, Bajcs +1515
Huszár B. Gáspár OSPPE, Budaszentlőrinc +1521
B. János OFM vt., Erdély +1603
Pongrácz Szt. István SJ, vt., Alvinc, Kassa +1619
Grodecz Szt. Menyhért SJ, vt., Kassa +1619
Körösi Szt. Márk kanonok, Kassa +1619
Csepellény B. György, Bitse (Torontál vm.) +1674
Török B. Márton OSPPE, Boldogkő +1674
Kelemen B. Didák OFMConv, Miskolc +1744
németújvári Batthyány Strattmann B. László dr. Körmend +1931
Salkaházi B. Sára SSS, vt., Pest +1944
altorjai Apor B. Vilmos, pk., vt. Győr, 1945
Romzsa B. Tódor pk. vt., Munkács +1947

/Összeállította: Puskely Mária nővér/

"Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok, áldva, kegyelettel gondolunk ma rátok, virrasztó szemekkel könyörgünk hozzátok, szent csodáitokkal mentsétek hazánkot, szétszéledt népünköt, szép Magyarországot. Isten-verte rosszak Mennyt tagadó bűne! Mivé lett "Király Úr" ezeréves műve? Hol Imre erénye? László bárotsága? Erzsébet jósága - Margit mártirsága... Piroska példája? - Árpád drága vére. Áldva néz fel Rátok fel a magas Égbe mai magyaroknak szétszórt árva népe. Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok, áldott ősök sora! Áldva nézhet rátok, védelemben felnőtt népes Európa."
/Idézet Petry Béla Árpádházi magyar szentek c.könyvéből/


Engesztelő ima Magyarországért:

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.
Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek!
Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.


Azokért és azok helyett:

akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged – Kérünk Téged hallgass meg minket!
akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak –
akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük –
akik házasságtörésben élnek –
akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat –
akik magzatgyilkosságot követnek el –
akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják –
akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek –
akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek –
akik mások életére törnek –
akik önkezükkel vetnek véget életüknek –
akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt szolgálják.

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.
Urunk, kérünk irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!
Miatyánk, … Üdvözlégy, … Dicsőség...


/Magyar Katolikus Püspöki Konferenciák 2006/

Magyarországhoz köthető szentek segítségül hívása
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szûz Mária, - Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya,
Szent István király,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Boldog Gizella királyné,
Árpád-házi Szent Margit,
Árpádházi Boldog Kinga,
Árpádházi Boldog Jolán,
Árpádházi Szent Erzsébet,
Prágai Boldog Ágnes,
Skóciai Boldog Margit,
Az Árpád-ház minden szentjei, - Könyörögjetek érettünk!
Szent Adalbert, - Könyörögj érettünk!
Szent Gellért,
Szent Márton,
Kapisztráni Szent János,
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, - Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos, - Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor,
Boldog Battyhány-Strattmann László,
Magyar szentek, - Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei,

Légy irgalmas! - Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bûntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Haragtól, gyûlölségtől, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,
Hogy nekünk kegyelmezz! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bûnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts,
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősitsd,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd,
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
http://www.magyarszentek.piar.hu/magyarszentek%20tisztelete/index.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése