2020. január 10., péntek

Szent Agató     pápa, hitvalló, † 681       


Szent Domécián püspök


Szentünk gazdag és istenfélő szülőktől: Teodortól és Eudókiától született. Elérve a felnőtt kort megházasodott. Felesége korai halála után elhagyva a világot szerzetessé lett. 30 éves korában már megválasztották a nagy örményországi Melitiné városa püspökének az Eufrátesznél. Nemcsak jó pásztora volt szellemi nyájának, mint a hitben bölcs és buzgó tanító, hanem mint Mauríciusz császár kedvence gyakran járt követségben is állami ügyekben. Sok részt vállalt uralkodók kibékítésében. A császártól bőséges adományokat kapva, azokat a szegények, és rászorultak segélyezésére fordította. Konstantinápolyban halt meg békében, 601-ben. Isten életében és halála után csodatevő erővel ruházta fel.


Szent Fruzsina     szűz, † 470       


Nisszai Szent Gergely főpap


Gergely, Nagy szent Bazilnak volt édestestvére. Nevelésében részt vett szent Makrina, aki Bazilt is nevelte. Az elemi ismereteket az olvasásban és szónoklattanban atyjától kapta. Fényes tehetsége és éles elméje miatt nagy haladást tett a világi tudományokban és szónoknak készült. Isten azonban egy ünnepség alkalmával megváltoztatta elhatározását. Felhagyva a világi tudományokkal, a Szentírás tanulmányozása felé fordult. Először, mint felolvasó az istentiszteleten, majd, mint áldozópap, ékesszóló hirdetője és magyarázója lett Isten igéjének. Hogy az ariánizmus ellen segítséget szerezzen magának, Nagy szent Bazil Nissza püspökévé szentelte. Részt vett a II. egyetemes zsinaton. Neki tulajdonítják a hitvallás Szentlélekről szóló tanításának kiegészítését. Mint az ariánusok ellen szóval és írásaival harcoló főpap, székétől megfosztva kénytelen volt 8 évet száműzetésben tölteni. Valens császár halála után újra visszatérhetett főpapi székébe. Nagy buzgóság töltötte el az igaz hit iránt, együtt érző volt a szegényekkel szemben, békeszerető, türelmes és egyenes lelkű ember volt. Több hitvédelmi írást hagyva hátra, 394-ben hunyt el.


SZENT X. GERGELY PÁPA, III. r. (1210-1276) 
Családi nevén Visconti* Theobald, Piacenzában* született. Már fiatal korában kitunt erényességével és értelmességével. Foként az egyházjog tudományának szentelte magát elobb Itáliában, majd Párizsban és Liége-ben* (másként Lüttichben). Párizsban több mint két évtizeden keresztül kapcsolatban volt az egyetemmel, az ottani ferencesekkel, Szent Bonaventurával. Ekkoriban lett a ferences III. rend tagja. IV. Kelemen Liége fodiákonusává avatta (még nem volt pap), majd megbízást kapott a Szentföld ügyében keresztes háború meghirdetésére. Theobald maga is felvette a keresztet. Amikor jóbarátja, IX. Lajos király meghalt 1270-ben, a Közel-Keletre sietett, hogy bátorítsa a király fiát és a kereszteseket. Közben látogatta a szent helyeket. Abban az idoben majdnem három évig húzódott a pápaválasztás. Szent Bonaventura véleményét is kikérték, o a liégei fodiákonust ajánlotta. Meg is választották 1271. szept. l0-én. A Szentföldrol Rómába visszatérve elobb pappá, majd püspökké szentelték, s 1272. márc. 27-én koronázták pápává X. Gergely néven. Pápai uralkodása ugyan rövid volt, csak három év és kilenc hónap, de azalatt az ido alatt is sokat tett, különösen mint a béke apostola. A ferencesekre is támaszkodott, mint pl. a Bologna és Velence közötti kibékülésben. O hívta össze 1274-re a Lyoni Egyetemes Zsinatot, amely két hónapig tartott s rövid életu egyesülést hozott létre a Keleti Egyházzal. A megelozo évben Szent Bonaventúrát bíborossá nevezte ki s maga mellett tartotta mint tanácsadót hónapokig. Hivatalos ügyeinek intézése közben buzgó imádságos éltet folytatott, Istennel bensoséges kapcsolatban maradt. Beszédmodorában tartózkodó, a táplálkozásban önmegtagadó volt. Halála 1276. jan. 10-én történt Arezzoban.
XIV. Benedek pápa iktatta nevét a Római Martyrologiumba.
„Nagy muvészet érteni ahhoz, hagy Jézussal elbeszélgessünk, nagy okosság tudni, hogyan tarthatjuk magunknál Jézust. Légy alázatos és békességkedvelo, akkor veled lesz Jézus. Légy befelé élo, nyugodalmas ember, akkor nálad marad Jézus.” (Kempis: Krisztus követése II. 8.)

Imádság:
Istenünk, te Szent X. Gergely pápa által Egyházadat jó pásztorral ajándékoztad
meg. Add, hogy imádságos lelkületét, békeszeretetét s többi erényeit
követve és közbenjárására kegyelmi ajándékaidat elnyerjük. Krisztus, a mi
Urunk által


Szent Markián atya

Markián Rómában született gazdag és jámbor családban. A Család átköltözött Konstantinápolyba. Szentünk ott kapta meg az első ismereteket. Különösen szerette látogatni a templomokat. Szülei halála után vagyonát is a templomok építésére és ékesítésére költötte. A szegényeknek is bőven jutott belőle. Szép keresztény élete miatt a pátriárka az egyházi rendbe fogadta, aztán áldozópappá szentelve a Nagy egyház (Hágia Szofia) ekonomusává, vagyonkezelőjévé nevezte ki. Markián szerette a szegénységet, mindig egyszerű ruhákban járt. Erényes életéért Istentől megkapta a csodatevés adományát. Jézus nevének segítségül hívásával és imádsággal ördögöket űzött ki, betegeket gyógyított meg. Meghalt az V. század II. felében 471 után és Keresztelő szent János kolostorában temették el.


Szent Nikánor     vértanú       


Szent Oringa (Krisztiana)     szűz, † 1310       


Urseolus Szent Péter     hitvalló, † 997       


Szent Teozébia diakonissza


Szentünk Nisszai szent Gergely édestestvére volt. A szűzi életet választva, mint az Egyház diakonisszája tiszta és szent életet élt. Élete miatt általános tiszteletben volt része. Békében hunyt el 385-ben, Naziánzi szent Gergely dicsőítő beszédekkel tisztelte meg.


Szent Vilma


Szent Vilmos     püspök, hitvalló, † 1209